Remedial Teaching rekenproblemen

Rekenproblemen

Rekenproblemen vinden (vaak) hun oorsprong in de basis;
het toepassen van de rekenvaardigheden en het automatiseringsproces.

De metafoor van de ijsberg (Freudenthal Instituut) laat zien dat rekenen meer is dan sommen maken! Van een drijvende ijsberg is slechts het topje zichtbaar. Het werkelijke drijfvermogen zit verborgen onder het wateroppervlak. Zo zijn ook de gemaakte sommen slechts een topje van de ijsberg. Bij rekenproblemen is het allereerst van belang het verborgen drijfvermogen in kaart te brengen. Zijn bewerkingen tot de tien, honderd of duizend, tafels, etc, geautomatiseerd? Deze vaardigheden zijn het ‘onderbouwend inzicht’ en bieden het fundament voor  de meer complexe bewerkingen.

Rekenonderzoek

Rekenonderzoek is gericht op het in kaart brengen van het rekenproces. Tijdens het rekenen staan het denkproces en de gehanteerde strategieën centraal. Er wordt gekeken naar de handelingen van het kind, zowel de zichtbare als  onzichtbare handelingen (het ‘hoofd’ rekenen). Door het onderzoeken wat het kind doet om tot een oplossing van een som te komen en vooral ook wat het zegt en denkt, ontstaat er een duidelijk beeld van het rekenproces. Daarnaast wordt er ook gekeken of het rekenproces leeftijdsadequaat is. IKAYA Remedial Teaching Soest kan geen volledig dyscalculie onderzoek doen.

Rekenstrategieën

Het gaat er dus niet alleen om tot de juiste uitkomst te komen. Een ‘juist’ antwoord is op vele manieren te vinden. De handelingen die tot het juiste antwoord leiden kunnen echter heel verschillend van kwaliteit zijn. Door systematische aandacht voor het handelen van kinderen krijg je als onderzoeker zicht op de manier van werken: de opbouw van de handeling, de volgorde, en de samenhang. De wijze waarop handelingen uitgevoerd worden is essentieel bij het rekenproces. Kinderen met rekenproblemen blijken meestal bepaalde vaardigheden en rekenstrategieën niet onder de knie te hebben. Ze hebben omslachtige en chaotische manieren om tot oplossingen te komen. Hierdoor komen ze tijdens het oplossen van een som in de problemen. Uiteindelijk stagneert het rekenproces.

Remedial Teaching

Als er helder zicht is op de manier van handelen van het kind kan de Remedial Teaching gerichte hulp bieden. Voortgang in het rekenproces komt tot stand door het aanleren en/of leren toepassen van verkorte handelingen (‘handig’ rekenen).